دسته: سنبه، پران و ماتریس

توضیح در مورد جنس پران

W ,فولاد ابزاری آلیاژی خصوصیـات : فـولادابـزاری سـخت و چقرمـه، مقاومـت سایشـی متوسـط. کاربــرد: ماهیچــه و پــران قالبهــای تزریــق پلاســتیک، قالبهــای ترموســت(باکالیـت و…)، بـرای قالبهـای بـرش روی ورقهـای فـولادی نـرم، فولادهـای کـم کربـن، فلـزات غیـرآهنـی، پلاسـتیک هـا وکاغـذ. WAS ، فولاد ابزاری گرمکار – مناسب برای نیتروره کردن خصوصیـات : فـوالدگرمـکاردارای کـرم ، مولیبـدن و وانادیـوم بـا اسـتحکام مغـزبیـش از ۱۴۰۰ mm2/N ، مقـاوم تاC°۶۵۰ ، سخـتی سطـح نیتروره شـده بیـش از ۳.۰ ۹۵۰HV. کاربـرد:ماهیچــه

توضیح درمورد جنس سنبه ، ماتریس و پران

WS ، فولاد ابزاری آلیاژی خصوصیات: فولادابزاری سخت و چقرمه ،مقاومت سایشی متوسط. کاربرد: ماهیچه وپران قالبهـای تزریق پلاستیـک، قالبهای ترموسـت(باکالیت و…)، برای قالبهای برش روی ورقهای فولادی نرم ، فولادهای کم کربن، فلزات غیرآهنی، پلاستیک ها و کاغذ . HWS ، فولاد ابزاری کربن و کرم بالا (۱۲ %کرم) خصوصیات: مقاومت بالا به سایش. کابرد: انواع قالب های برش وتریم برای ورقهای فولادی کربنی، فولادی آلیاژی، فلزات غیرآهنی، پلاستیک ها و کاغذ HSS ،

کیفیت،لقی ها و نیروی برش

کیفیت برش لقی های برش نکات : صافی ماتریس (S )برابر با ضخامت ورق ولی حداقل ۳ میلیمتر در نظر گرفته می شود. در بسیاری از موارد از صافی ماتریس صرف نظر شده و لقی زاویه ای از لبه برش شروع می شود که در این صورت مقدارa بین °۱/۸ تا °۱/۲ بسته به حجم تولید و سایر شرایط تعیین می شود. در صورت استفاده از صافی ماتریس a حداکثرتا °۲ درنظر گرفته می شود

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس