دسته: سنبه

سنبه دقیق

توضیح: سر سنبه پس از کله کوبی گرم ، برگشت داده شده است . در سنبه های نوع D224,D222 باد کردن گلوی سنبه ناشی از کله کوبی کمتر از مقدار مجاز در ۹۸۶۱ DIN است. در سنبه های نوع D223,D225 گلو و ساق سنبـه همـزمان بطوردقیق سنگ خورده کاملا هم مرکز شـده و براحتی قـابل تعویض با سنبه های جایگزین باشد. تصاویر: جهت دریافت کاتالوگ به شماره واتساپ ۰۹۳۵۷۸۳۸۲۸۷ پیام دهید.

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس