دسته: مغناطیس زدا

مغناطیس زدا

نکتــه: بعــداز حــدود ۲۰ دقیقــه اســتفاده مســتمر، یــا زمانــی کــه دمــای محیــط نســبتا بــالا باشــد، دســتگاه جهــت محافظـت از خـود بطـور خـودکار خامـوش مـی شـود. در ایـن هنـگام، بمـدت ۱۰ دقیقـه یـا تـا زمـان افـت دمـا صبـر نمـوده و سـپس دسـتگاه شـروع بـکار خواهـد کـرد.

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس