نوشته های برچسب زده شده: "توضیح جنس پران"

توضیح در مورد جنس پران

W ,فولاد ابزاری آلیاژی خصوصیـات : فـولادابـزاری سـخت و چقرمـه، مقاومـت سایشـی متوسـط. کاربــرد: ماهیچــه و پــران قالبهــای تزریــق پلاســتیک، قالبهــای ترموســت(باکالیـت و…)، بـرای قالبهـای بـرش روی ورقهـای فـولادی نـرم، فولادهـای کـم کربـن، فلـزات غیـرآهنـی، پلاسـتیک هـا وکاغـذ. WAS ، فولاد ابزاری گرمکار – مناسب برای نیتروره کردن خصوصیـات : فـوالدگرمـکاردارای کـرم ، مولیبـدن و وانادیـوم بـا اسـتحکام مغـزبیـش از ۱۴۰۰ mm2/N ، مقـاوم تاC°۶۵۰ ، سخـتی سطـح نیتروره شـده بیـش از ۳.۰ ۹۵۰HV. کاربـرد:ماهیچــه

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس