نوشته های برچسب زده شده: "معرفی نازل های سری رها"

معرفی نازل های سری رها

نــازل های سـری رهـا بـه طـورخـاص بـرای فرآینـدهـای طـاقـت فـرسـا، پلیمرهـای فـنـی و مهندسـی در دو نـوع D536 وD537 عرضه شده اند. D536 برای تزریق مستقیم در فرآیندهای تک حفره ای با بالاترین همگن سازی دما در کارهای پر حجم و سنگین مناسب است. D537 برای تزریق در فرآیندهای چنـد حفره ای با بلوک تقسیــم کننـده با حداکثر همگن سازی دما در کاربردهای پرحجم و سنگین مناسب است ویژگی ها و مزایا فاصله مرکز تا

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس