نوشته های برچسب زده شده: "نازل سری رها"

نازل های سری رها ۵۳۶

جنس بدنه: فولاد گرمکار راهنمای اجرا طول صـافی مناسب از ۱/۰ تا ۳/۰ می بـاشد.طول صـافی ۱/۰ دارای کیفیت ظاهری بهتر و تزریق آســان در مــواد تزریقی متوسـط اسـت. مقادیـر ۲/۰ و ۳/۰ بــرای مــواد تزریقـی سـخت و تقویـت شـده(الیاف دار) بـکار می رود طـول ناحیـه انطباقـی باید متناسـب با شـرایط فنـی و کاربـردی اجرا شود. شکل سر: جنس بدنه: فولاد گرمکار راهنمای اجرا طول صـافی مناسب از ۱/۰ تا ۳/۰ می بـاشد.طول صـافی ۱/۰

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس