نوشته های برچسب زده شده: "نازل537"

نازل های سری رها ۵۳۷

جنس بدنه: فولاد گرمکار راهنمای اجرا : طـول صافـی در نـازل ۲۰=d از ۱/۰ تـا ۲/۰ و در سـایر نازلهـا طول صافی مناسـب از ۱/۰ تا ۳/۰ می باشد.طــول صافی ۱/۰ دارای کیفیت ظاهـری بهتـر و تزریق آســان در مــواد تزریقی متوسـط اسـت.مقادیر ۲/۰ و ۳/۰ بــرای مــواد تزریقی سـخت و تقویت شـده(الیاف دار) بکار می رود. طـول ناحیـه انطباقـی باید متناسـب با شـرایط فنـی و کاربـردی اجرا شود. شکل سر جنس بدنه: فولاد گرمکار

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس