نوشته های برچسب زده شده: "E407"

مهرهT

درجه استحکام۱۰. اعمال حداکثر نیرو زمانی مجاز است که تمام طول رزوه درگیر شده باشد. * استفاده از تمام طول رزوه الزامیست ** مازاد بر ۵۰۸ D

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس