دسته: لوازم کمکی

پخ زن (قابل حمل)

قابل استفاده بصورت ثابت برای پخ زنی قطعات کوچک و بصورت قابل حمل برای پخ زنی قطعات بزرگ پخ زنی لوله و قطعات مدور از قطر۱۵۰ میلی متر تا قطر۵/۳ متر قابلیت تعویض تکیه گاه(فک) دستگاه جهت پخ زنی لوله و قطعات مدور حرکت روان دستگاه با وجود تکیه گاههای غلطکی از جنس فوالد عملیات حرارتی شده در دو طرف تنظیم آسان زاویه پخ از ۱۵ تا ۶۵ درجه با پهنای حداکثر ۲۰ میلی متر

مماس یاب مکانیکی

لبه یابی با دقت ۰۱.۰ میلیمتر سرعت اسپیندل بین ۴۵۰ تا ۶۰۰ دور در دقیقه اسپیندل با حدود ۵۰۰ دور بر دقیقه به آرامی به قطعه کار نزدیک شود. زمانی که محور مماس یاب قطعه را لمس می کند، مماس یاب یک قطعه واحد به نظر می رسد در لحظه خارج شدن محور مماس یاب از مرکز, فاصله لبه قطعه از محور اسپیندل ۵ میلیمتر است

مماس یاب آژیری نوری

بدون نیاز به چرخش اسپیندل. لبه یابی سریع با دقت۰۱.۰ میلیمتر. کاهش زمانهای تنظیم جهت ماشینکاری . اعلام مماس یابی به دو روش نوری و آژیری در سه محور z,y,x تذکر: هنگام لبه یابی اسپیندل در حالت توقف کامل باشد

پلیسه گیر

پلیسه گیری قطعات پلاستیکی و فلزات نرم.با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه، تیغه براحتی در وضعیت مناسب پلیسه گیری قرار می گیرد. تیغه با چرخاندن قسمت جلوی دست گیره به راحتی قابل تعویض است . در مدل دست گیره فلزی تیغه به صورت فشاری تعویض می گردد. پلیسه گیری تمام تیغه ها بجز K43 در جهت حرکت عقربه های ساعت می باشد پلیسه گیری تیغه K43 در هر دو جهت عقربه های ساعت و خالف عقربه

مغناطیس زدا

نکتــه: بعــداز حــدود ۲۰ دقیقــه اســتفاده مســتمر، یــا زمانــی کــه دمــای محیــط نســبتا بــالا باشــد، دســتگاه جهــت محافظـت از خـود بطـور خـودکار خامـوش مـی شـود. در ایـن هنـگام، بمـدت ۱۰ دقیقـه یـا تـا زمـان افـت دمـا صبـر نمـوده و سـپس دسـتگاه شـروع بـکار خواهـد کـرد.

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس