دسته: بلوک تقسیم

بلوک تقسیم

ویژگیها و مزایای بلوک تقسیم: ● طراحی متقارن با مسیر مساوی تزریق از راهگاه اصلی تا هر یک ازحفره ها حتی در آرایش خطی یا با تعداد حفره بالا. ● جانمایی بهینه در ورودی و خروجی المنتهای حرارتی برای امکان سر بندی ایمن آنها. ● توزیع حرارت یکنواخت در بلوک اندازه گیری و کنترل دما در عمق بلوک. ● بکارگیری روشهای جدید و بهینه در مسدود سازی و تغییر مسیر مواد با قابلیت اعتماد بالا.

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس