نوشته های برچسب زده شده: "آموزش نیروی برش"

کیفیت،لقی ها و نیروی برش

کیفیت برش لقی های برش نکات : صافی ماتریس (S )برابر با ضخامت ورق ولی حداقل ۳ میلیمتر در نظر گرفته می شود. در بسیاری از موارد از صافی ماتریس صرف نظر شده و لقی زاویه ای از لبه برش شروع می شود که در این صورت مقدارa بین °۱/۸ تا °۱/۲ بسته به حجم تولید و سایر شرایط تعیین می شود. در صورت استفاده از صافی ماتریس a حداکثرتا °۲ درنظر گرفته می شود

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس