مغناطیس زدا

لوازم کمکی, مغناطیس زدابدون دیدگاه

شما اینجا هستید:···مغناطیس زدا

نکتــه: بعــداز حــدود ۲۰ دقیقــه اســتفاده مســتمر، یــا زمانــی کــه دمــای محیــط نســبتا بــالا باشــد، دســتگاه جهــت
محافظـت از خـود بطـور خـودکار خامـوش مـی شـود. در ایـن هنـگام، بمـدت ۱۰ دقیقـه یـا تـا زمـان افـت دمـا صبـر
نمـوده و سـپس دسـتگاه شـروع بـکار خواهـد کـرد.

درباره نویسنده:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بالا فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس